Committee

  • Executive Chairs:

Prof. Weiqiang Ding (Harbin Inst. of Tech., China)

Prof. Keya Zhou (Harbin Inst. of Tech., China)

 

  • Organizing Chairs:

Prof. Shutian Liu (Harbin Inst. of Tech., China)

Prof. Jung-Ho Lee (Hanyang Univ., Korea)

Prof. Yucheng Wu (Hefei Univ. of Tech., China)

Prof. Jeong Weon Wu (Ewha Womans Univ., Korea)

Prof. Yan Zhang (Capital Normal Univ., China)

 

  • Honorary Chairs:

Prof. Jiecai Han (Harbin Inst. of Tech., China)

 

  • Program Chairs:

Prof. Zhongyi Guo (Hefei Univ. of Tech., China)

Prof. Hao Tian (Harbin Inst. of Tech., China)

Prof. Bingsheng Li (Harbin Inst. of Tech., China)

Prof. Jianlong Liu (Harbin Inst. of Tech., China)

Dr. Kai Guo (Hefei Univ. of Tech., China)